Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság              

Állami alapfeladatok

Az igazgatóság állami alaptevékenysége körében
 1. véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék területrendezési tervét;
 2. közreműködik
  • 2.1. a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok végrehajtásában,
  • 2.2. a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában,
  • 2.3. a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;
 3. gondoskodik a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú vízilétesítmények fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről;
 4. gondoskodik az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról;
 5. vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tart fenn, üzemeltet és fejleszt, vízrajzi adatokat gyűjt és feldolgoz, a Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat;
 6. együttműködik
  • 6.1. a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá
  • 6.2. a vízitársulatokkal;
 7. ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;
 8. fenntartja és üzemelteti - a feladat ellátására a vízitársulatnak át nem adott - állami tulajdonban lévő vízilétesítményeket, gondoskodik rekonstrukciójukról és fejlesztésükről;
 9. végzi a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét;
 10. ellátja az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló egyes fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat;
 11. ellátja a víziközmű társulat törvényességi ellenőrzését;
 12. ellátja a Startmunka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatokat;
 13. ellátja a vízitársulatok szakmai felügyeletét,
 14. ellátja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti kárelhárítási feladatokat,
  • a) a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területekre veszély- és kockázati térképet, valamint kockázatkezelési tervet kell készítenie;
  • b) feladata a folyók vízkár-elhárítási célú szabályozása, a kettőnél több települést szolgáló vízkár-elhárítási létesítmények - az árvízvédelmi fővédvonalak, vízkár-elhárítási célú tározók, belvízvédelmi főművek (a továbbiakban: védművek) - építése, ezek, valamint az állam kizárólagos tulajdonában lévő védművek fenntartása és fejlesztése, azokon a védekezés ellátása, továbbá a mezőgazdasági vízszolgáltatás és vízkárelhárítás feladatainak ellátása;
A költségvetési szervnek vízkárelhárítással összefüggő feladatai:
 1. a vízkárelhárítás műszaki, igazgatási teendőinek irányítása, illetőleg ellátása;
 2. a védőművek építése, fejlesztése, illetve az építés, fejlesztés összehangolása;
 3. a védekezés területi tervezése, szervezése, szakmai irányítása;
 4. a helyi önkormányzatok vízkár-elhárítási tevékenységének szakmai irányítása;
 5. a helyi önkormányzatok számára a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő, a közigazgatási feladatok ellátásához szükséges tervek elkészítéséhez adatok szolgáltatása;
 6. a vízitársulatok vízkár-elhárítási tevékenységének szakmai irányítása;
 7. a vizek kártételei elleni védelemmel kapcsolatos tájékoztatás.
Az állami alaptevékenység megnevezése és TEÁOR száma:
 1. Az Igazgatóság államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
  841319vízügyi igazgatás
 2. Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rendi besorolása:
  360000Víztermelés- kezelés- ellátás
  811000Építményüzemeltetés
  841161Pályázat- és támogatáskezelés- ellátás
  841226Vízügy területi igazgatása és szabályozása
  841331Foglalkoztatás-, munkaügy központi igazgatása és szabályozása
  842541Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
  855932Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Állami alaptevékenységén túl vállalkozási tevékenységet folytathat.

A vállalkozási tevékenységekből származó bevételek együttes összege két egymást követő évben nem haladhatja meg – a költségvetési támogatást is magában foglaló- ténylegesen teljesített összbevételek egyharmadát.
A vállalkozási tevékenység megnevezése és TEÁOR száma:
25.11Fémszerkezet gyártása
25.61Fémfelület kezelés
25.62Fémmegmunkálás
33.12Ipari gép, berendezés javítása
41.20Lakó és nem lakó épület építése
42.21Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22Elektromos, híradás- technikai célú közmű építése
42.91Vízi létesítmény építése
43.11Bontás
43.12Építési terület előkészítése
43.21Villanyszerelés
49.41Közúti áruszállítás
62.01Számítógépes programozás
62.09Egyéb információ - technológiai szolgáltatás
70.22Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11Építészmérnöki tevékenység
71.12Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
72.19Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
74.90Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
81.30Zöldterület kezelés
85.59Máshova nem sorolt egyéb oktatás
Igazgatóságunkra vonatkozó alapvető jogszabályok:
Magyarország Alaptörvénye
1959. évi IV. tv.A Polgári Törvénykönyvről.
1992. évi XXXIII. tv.A közalkalmazottak jogállásáról.
2011. évi CXCV. tv.Az államháztartásról.
2011. évi CXII.tv.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1993. évi XLII. tv.A nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről.
1993. évi XLVIII. tv.A bányászatról.
1993. évi XCIII. tv.A munkavédelemről.
1994. évi LV. tv.A termőföldről.
1995. évi LIII. tv.A környezet védelmének általános szabályairól.
1995. évi LVII. tv.A vízgazdálkodásról.
1996. évi XXI. tv.A területfejlesztésről és a területrendezésről.
1996. évi LIII. tv.A természet védelméről.
1996. évi LXXVI. tv.A földmérési és térképészeti tevékenységről.
1997. évi XLI. tv.A halászatról és a horgászatról.
1997. évi LXXVIII. tv.Az épített környezet alakításáról és védelméről.
1997. évi CXLI. tv.Az ingatlan nyilvántartásról.
1999. évi LXXIV. tv.A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről.
1999. évi LXXX. tv.A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló, Pozsonyban, 1997. április 21-én aláírt Szerződés kihirdetéséről.
2000. évi XLII. tv.A vízi közlekedésről.
2000. évi XLIII. tv.A hulladékgazdálkodásról.
2001. évi LXIV. tv.A kulturális örökség védelméről.
2003. évi XXVI. tv.Az Országos Területrendezési Tervről.
2011. évi CVIII. tv.A közbeszerzésekről.
2007. évi CVI. tv.Az állami vagyonról.
2007. évi CXXIII. tv.A kisajátításról.
2007. évi CXXIX. tv.A termőföld védelméről.
2009. évi XXXVII. tv.Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
2009. évi CXLIV. tv.A vízitársulatokról
2010. évi LXXXVII. tv.A Nemzeti Földalapról
2011. évi CXCVI. tv.A nemzeti vagyonról
Kormányrendeletek (MT rendeletek):
55/1978. (XII. 10.) MT. r.A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határvizek vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozásáról Budapesten, 1976. évi május hó 31-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről.
38/1995. (IV. 5.) Korm. r.A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvíz-elvezetésről.
160/1995. (XII. 26.) Korm. r.A vízgazdálkodási társulatokról.
72/1996. (V. 22.) Korm. r.A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról.
121/1996. (VII. 24.) Korm. r.A közfürdők létesítéséről és működéséről.
232/1996. (XII. 26.) Korm. r.A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól.
123/1997. (VII. 18.) Korm. r.A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről.
201/1997. (XI. 19.) Korm. r.A kizárólagos állami tulajdonban lévő víziközmű vagyon használatba adásáról.
253/1997. (XII. 20.) Korm. r.Az országos településrendezési és építési követelményekről.
104/1998. (V. 22.) Korm. r.A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatás igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről.
178/1998. (XI. 6.) Korm. r.A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról.
203/1998. (XII. 19.) Korm. r.A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról.
120/1999. (VIII. 6.) Korm. r.A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról.
218/1999. (XII. 28.) Korm. r.Az egyes szabálysértésekről.
74/2000. (V. 31.) Korm. r.A Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény kihirdetéséről.
130/2000. (VII. 11.) Korm. r.A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, 1992. március17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről.
198/2000. (XI. 29.) Korm. r.Az úszólétesítmények lajstromozásáról.
239/2000. (XII. 23.) Korm. r.A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.
240/2000. (XII. 23.) Korm. r.A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről.
50/2001. (IV. 3.) Korm. r.A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól.
98/2001. (VI. 15.) Korm. r.A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.
201/2001. (X. 25.) Korm. r.Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről.
213/2001. (XI. 14.) Korm. r.A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.
25/2002. (II. 27.) Korm. r.A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról.
26/2002. (II. 27.) Korm. r.A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról.
27/2002. (II. 27.) Korm. r.A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről.
30/2003. (III. 18.) Korm. r.A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről.
126/2003. (VIII. 15.) Korm. r.A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről.
34/2004. (III. 12.) Korm r.A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének a rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról.
168/2004. (V. 25.) Korm. r.A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről.
219/2004. (VII. 21.) Korm. r.A felszín alatti vizek védelméről.
220/2004. (VII. 21.) Korm. r.A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól.
221/2004. (VII. 21.) Korm. r.A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól.
19/2005. (II. 11.) Korm. r.A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól.
21/2006. (I. 31.) Korm. r.A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról.
104/2006. (IV. 28.) Korm. r.A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól.
347/2006. (XII. 23.) Korm. r.A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.
90/2007. (IV. 26.) Korm. r.A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről.
91/2007. (IV. 26.) Korm. r.A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól.
254/2007. (X. 4.) Korm. r.Az állami vagyonnal való gazdálkodásról.
291/2007. (X. 31.) Korm. r.Az építésfelügyeleti tevékenységről.
47/2008. (III. 5.) Korm. r.A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól.
78/2008. (IV. 3.) Korm. r.A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről.
277/2008. (XI. 24.) Korm. r.Az építésügy, a településfejlesztés és- rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról.
191/2009. (IX. 15.) Korm. r.Az építőipari kivitelezési tevékenységről.
368/2011. (XII. 31.) Korm. r.Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról.
16/2010. (II. 5.) Korm. r.A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról.
147/2010.(IV.29.) Korm. r.A vízek hasznosítását, védelmét s kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról.
215/2010.(VII. 9) Korm. r.Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról.
300/2011. (XII. 22.) Korm. r.A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról.
Miniszteri rendeletek:
11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM eü. r.Egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről.
18/1996. (VI. 13.) KHVM r.A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről.
37/1996. (X. 18.) NM r.A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről.
2/1997. (II. 18.) KHVM. r.A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről.
10/1997. (VII. 17.) KHVM. r.Az árvíz- és belvízvédekezésről.
12/1997. (VIII. 29.) KHVM r.A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről.
22/1998. (XI. 6.) KHVM. r.A vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységéről.
23/1998. (XI. 6.) KHVM r.A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról.
47/1999. (XII. 28.) KHVM r.Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról.
6/2000. (III. 17.) KHVM. r.Az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről.
8/2000. (X. 18.) KöViM r.Az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről.
85/2000. (XI. 8.) FVM r.A telekalakításról.
88/2000. (XI. 10.) FVM r.Az Erdőrendezési Szabályzatról.
28/2000. (XII. 18.) KöVIM r.A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről.
13/2001. (IV. 10.) KöVIM r.A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról.
46/2001. (XII. 27.) BM r.A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól.
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM e. r.A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.
3/2002. (II. 22.) KöM r.A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről.
17/2002. (III. 7.) KöVIM r.A hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek vízi úttá nyilvánításáról.
21/2002. (IV. 25.) KöVIM. r.A víziközművek üzemeltetéséről.
6/2002. (XI. 5.) KvVM r.Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről.
21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM eü. r.A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről.
27/2002. (XII. 5.) GKM. r.A víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről.
50/2002. (XII. 29.) GKM r.A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről.
39/2003. (VI. 13.) GKM r.A vízi közlekedés rendjéről.
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM.eü r.A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról.
27/2004. (XII. 25.) KvVM r.A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról.
28/2004. (XII. 25.) KvVM r.A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól.
30/2004. (XII. 30.) KvVM r.A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól.
31/2004. (XII. 30.) KvVM r.A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól.
14/2005. (VI. 28.) KvVM r.A kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról.
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM eü. r.A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról.
20/2006. (IV. 5.) KvVM r.A hulladék lerakással valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről.
24/2007. (VII. 3.) KvVM r.A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
37/2007. (XII. 13.) ÖTM r.Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról.
97/2007. (XII. 23.) KvVM r.Az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről.
101/2007. (XII. 23.) KvVM r.A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről.
12/2008. (IV. 30) KvVM r.A környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról.
30/2008. (XII. 31.) KvVM r.A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról.
5/2009. (IV. 14.) KvVM r.A vízgazdálkodási tanácsokról.
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM - FVM eü. r.A földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről.
11/2009. (VIII. 5.) KvVM r.Az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények jegyzékéről.
153/2009. (XI. 13.) FVM r.Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. végrehajtásáról.
11/2010. (IV. 28.) KvVM r.A folyók mértékadó árvízszintjeiről.
10/2010. (VIII. 18.) VM r.A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól.
Frissítve: 2012.08.01.
dr. Csala Éva
Jogtanácsos
Osztályvezető