Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság              

 
Környezet és Energia Operatív Program - Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

KEOP-2.1.1.
Folytatódik Csongrád város árvízvédelmi fejlesztése

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap és a Magyarország költségvetésének társfinanszírozásában valósul meg.
Új Széchenyi Terv
 
Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
  6720 Szeged, Stefánia 4. Tel.: 62/599-599, Fax: 62/599-555
   
Közreműködő: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
 
ENERGIA KÖZPONT Nonprofit Kft.
Tel.: (+36) 1 802 4312
Fax: (+36) 1 802 4301
Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., "D" épület, 6. emelet, "A" épület 6. emelet
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328
www.energiakozpont.hu

Projekt megvalósításának várható időtartama: 2012.09.10-2013.07.08.
A KEOP 2007-2013-as programozási időszakában lehetőség nyílt az állami tulajdonú árvízvédelmi művek fejlesztésére kétfordulós pályázati konstrukció keretében. Igazgatóságunk élve a lehetőséggel több projektjavaslattal állt elő, amelyek közül kettő támogatást is nyert az első fordulóban, 100%-os támogatási konstrukció mellett.

2.53 sz. Csongrádi árvízi öblözetet
A „Csongrádi partfal rekonstrukciója és a mederrézsű állékonyságának növelése” elnevezésű projekt első fordulóra vonatkozó támogatási szerződését 2008. július közepén írta alá a Kedvezményezett ATI-VIZIG és a Támogató - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - nevében eljáró Közreműködő Szervezet a KvVM Fejlesztési Igazgatósága. Az első fordulóban elnyert összeg – 43 612 000 Ft – a megvalósításhoz szükséges engedélyes tervek és tanulmányok elkészítését tette lehetővé és rendelkezésre állnak a beruházás megkezdéséhez szükséges építési engedélyek is.

Szintén az első forduló feladatai közé tartozott a második fordulóra – a projekt megvalósítási szakaszra - vonatkozó pályázati dokumentáció elkészítése, amely 2009. októberében benyújtásra került. A pályázat beadása után rövid időn belül sor került a bírálatra, s a KSZ 2010. január 06-án megküldte levelét, amelyben az Igazgatóságot a támogatás odaítéléséről értesítette.

A támogatás összege, tehát az elnyert projekt teljes költségvetése 1.545.222.075 Ft, amelyet a Kohéziós Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosít.

110 éves burkolat
A Támogatási Szerződést 2010. március 10-én mindkét fél aláírásával szentesítette, s ezzel a közel 3 évig tartó előkészítési munka a megvalósítás fázisába lépett. A projekt által érintett 11.03. számú árvízvédelmi fővédvonal beavatkozással érintett szakasza a Tisza jobb parti töltés 84+822-85+505 tkm és a Tisza folyó 244,100-247,000 fkm közötti szelvénye, mely a 2.53 sz. Csongrádi árvízi öblözetet, és a benne található településeket védi. Az összesen 204 km2 területű öblözetben 4 település található, melyből hármat közvetve (Csanytelek, Felgyő, Tömörkény), Csongrád városát pedig közvetlenül érinti a projekt. Az elmúlt években a Tiszán levonult rendkívüli árvizek, nem kívánt hatást gyakoroltak, az amúgy is nem megfelelő állapotú védművekre, tovább rontva azok állapotát, még jobban veszélyeztetve a víz mentén élők élet- és vagyonbiztonságát.

Csongrád város belterületi szakaszán a védelmi rendszer burkolata régi és tönkrement, így a töltés vízzáróságát nem biztosítja. Továbbá a keskeny hullámtér és a mélyülő folyómeder miatt a töltés állékonysága sem elégíti ki az előírásokat. Az elmúlt évek árvizeinek hatására a töltés közvetlen előterében több helyen partbecsúszás keletkezett. Ezek a rézsű megcsúszások az árvízvédelmi biztonságot már közvetlenül veszélyeztetik. Az árvízvédelmi adatközlési infrastruktúra is hiányosságokkal küszködik, ezért ez is fejlesztésre szorul.

A gondos és körültekintő előkészítés során összehasonlításra kerültek különböző műszaki megoldások, melyek közül kiválasztásra került mind műszaki mind pénzügyi szempontból a megvalósításra legalkalmasabb.

A megvalósítandó változat műszaki jellemzői alapján 3 területre osztható, ezek az alábbiak:
 1. 1.) Árvízvédelmi rendszer fejlesztése
  A tervezett partfal
  - Parapetfal építés 84+822-85+505 tkm szelvények között 683 fm hosszban
  A 83 cm magas betonból és fagyálló téglából készülő, - a fejlesztéssel érintett szakasz vízoldali rézsűjének rendkívüli meredeksége (1:1-es részsűhajlás) miatt, az árvízvédelmi munkálatok, valamint a később rajta haladó gyalogos forgalom városképbe is illő biztonságosabbá tételéhez - parapetfal készül.
  - Rézsűburkolat építés a 84+822-85+505 tkm szelvények között, 683 fm hosszban
  A több mint 110 éves, leromlott állapotú és fagyállóságát elvesztett téglaburkolat új szerkezetre való cseréjére kerül sor abból a célból, hogy a leromlott állékonyságú és kiüregesedésre hajlamos töltés állapotának további romlása ne folytatódjék, s a védmű állékonysága megfelelő legyen.
  Mederrézsü biztosítás
  - Meder és partállékonyság növelése a Tisza folyó jobb parti 244,550-245,450 és a 245,930-246,970 fkm szelvények között
  A 2006-ban két helyen is megcsúszott rézsű a töltés meredeksége, a mederkimélyülések és annak keskeny parti sávja miatt továbbra sem megfelelő állékonyságú, amely kőszórással kerül megerősítésre.
  - Felvonulási terület kialakítása
  Az építéshez szükséges, valamint az elbontásra kerülő anyagok, továbbá munkagépek deponálására egy 680 m2-es, minimális tereprendezéssel és burkolattal ellátott felvonulási terület kerül kialakításra.
  - Parti sáv rendezése kapcsoltan a teljes tervezés hosszúságában a Tisza folyó jobb part 244,100-247,000 fkm között
  A fás és lágyszárú növények elszaporodása miatt a sok helyen igen keskeny parti sáv és az azt magába foglaló vízoldali 10 m-es védősáv rendezése szükséges.
  - Terelőmű alatti partbiztosítás megerősítése
  A Tisza folyó 244,397-244,451 fkm szelvények között a terelőmű mögötti részeken az örvényszerű vízmozgástól keletkezett mederkimélyülés kőszórással való megszüntetésére és az eredeti mederfenék visszaállítására kerül sor, mely fejlesztéssel megelőzhetővé válnak a további partmegcsúszások.
  - Szivárgó átemelő létesítése
  A hosszan tartó árvizek idején, főleg a régi holtmeder keresztezések vonalán, a védtöltéstől több 100 méterre is megjelenő fakadóvíz, valamint a töltések közelében fellépő szivárgás és csurgás által szétterülő víz minél hamarabbi elvezetésére, közel 5 méter mély átemelő akna telepítését végezzük el Tisza jobb part 82+076 tkm szelvényben. A szivárgó víz, aknába való bevezetését nyomócsöves drain hálózat biztosítja.
 2. 2.) Vízrajzi létesítmények fejlesztése
  - Csongrádi monitoring állomás
  A vízmennyiség és vízminőség mérések automatizálása érdekében, ezáltal a jelenlegi hidrológiai állomás megbízhatóságának növelésére redundáns szondák, ultrahangos vízhozam-mérő berendezések, valamint vízminőség-mérő szenzorok beépítése kerül sor. Az operatív kárelhárítási tevékenységek nagyobb időelőnyének elérése érdekében távjelző rendszer kiépítés szerepel a beruházásban.
 3. 3.) Hírközlési hálózat fejlesztése, távközlési és informatikai eszközök, szoftverek beszerzése
  - Csongrádi vízügyi telefonközpont fejlesztése
  A jelenleg analóg rendszerként működő telefonközponttal nem valósítható meg a teljes hálózat szélessávú adatkapcsolata, s ez kihat a védekezés irányítására és a gátőrházak hírközlési minőségére, valamint az online adathozzáférésre is. Az eszközfejlesztés fenti hiányosságok megszüntetését célozza.
  - Munkaállomások, szerver és szoftver beszerzés
  A védekezéskori adminisztráció és a védelmi tervek nyilvántartásának vezetésére a Csongrádi Szakaszmérnökség központjában, valamint a szakaszvédelmi központban munkaállomások, valamint szervergép beszerzésére kerül sor a megfelelő szoftverek kíséretében.
A beavatkozások helyszínrajza


A korábban megépült szakasz A régi és az új találkozása
 
A projekt az árvízvédelem legjobb gyakorlatának ajánlásait szem előtt tartva az árvízi biztonság növelését és az árvízi kockázatok csökkentését tűzte ki célul, a Csongrádi öblözetben élő emberek és javaik, valamint az ipari-, gazdasági létesítmények és a projekt hatásterületén fekvő mezőgazdasági területek védelmének céljából. Az Igazgatóság mindent elkövet annak érdekében, hogy az utóbbi évtizedek legnagyobb egyedi beruházásával a fenti célokat elérje és teljesítse.
A projekt jelenlegi állása:
A projekt generál kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárása 2012. szeptember 10-én a szerződés megkötésével lezárult. A nyertes ajánlattevő Zsurmó Konzorcium (Kötiviép’B Kft., Közgép Zrt., Hídépítő Special Kft.) először a kiviteli terveket készítette el, s ezek jóváhagyását követően kezdődhetett meg az építési munka a helyszínen.
Az építési munkálatok sokrétűek és egyszerre több helyszínen zajlanak. Részben az árvízvédelmi töltésen a város belterületi szakaszán kezdték meg a régi rézsűburkolat lebontását, s az új burkolat megépítését, valamint ezzel párhuzamosan a folyómederben folyószabályozási és mederrendezési munkálatok zajlanak.
A kizárólag téli-kora tavaszi időszakban végezhető erdészeti beavatkozásokra is ezen időszakban kerül sor.
Fotódokumentáció - Munkakezdés előtt

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Fotódokumentáció - Munkavégzés

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.Kapcsolódó sajtómegjelenések:
Nemzeti fejlesztési Ügynökség

Nemzeti fejlesztési Ügynökség
Frissítve: 2013.02.22
Frank Szabolcs projektmenedzser
Beruházási, Vagyonkezelési és Projektkezelési Osztály vezetője