Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság              

 
A Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem

A Tápéi szivattyútelep rekonstrukciója
Jelen pályázat keretében az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem, a Tápéi szivattyútelep rekonstrukcióját tűzte ki céljául.
A fejlesztést a következő helyrajzi számú területeken kívánjuk megvalósítani: 12702/3, 19022/2, 19488, 19490

Új Széchenyi Terv
A projekt keretében megvalósítandó fejlesztések a következők:
  1. Új szivattyútelep építése (4 db szivattyúállás, összesen 3,2 m3/sec)
  2. Töltéskeresztező csővezeték építése (2 db DN 1000) műtárgyaival
A rekonstrukciós munka elsődleges célja a szivattyútelep vízszállító képességének növelése, a keletkező vizek folyamatos átemelésének biztosítása, ezáltal a csapadék és belvizek levonulási idejének és a belvízi kockázatok csökkentése, az alábbi munkák elvégzésével: szivattyútelep építése (3,2 m3/sec), töltéskeresztező csővezeték építése.
A Tápéi szivattyútelep 2,1 m3/sec kapacitásával szűk keresztmetszete az eddig elvégzett belterületi vízrendezések, útburkolások és egyéb önkormányzati fejlesztések miatt megnövekedett hozamú belvízátemelésnek. A jelenlegi nem megfelelő kapacitása a terület fejlődésének gátat szab, mert a további területbeépítés következtében a megnövekedő belvízmennyiséget nem tudja átemelni. A jelenlegi szivattyúház szép és patinás épület, köszönhetően az ATI-VIZIG fenntartó munkájának, de nem alakítható át összesen a 3,2 m3/sec vízszállítású szivattyúk befogadására. A töltést keresztező csővezeték keresztmetszete sem alkalmas a megnövekedett vízmennyiség levezetésére. A fenti körülmények vizsgálata után a jelenlegi kiépítési lehetőséget figyelembe véve az ATI-VIZIG zárt szívóaknába száraz kiépítésű szivattyúk elhelyezésével, a meglévő I., II. szivattyúk és az épület meghagyásával, a jelenleg is üzemelő I., II., IV. és V. szivattyúk építési időszakban történő üzemeltetésével valósítja meg a korszerűsítési munkákat.
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. december 11.-én megtartott nyílt ülésén 610/2009. (XII.11.) Kgy.sz. határozatot hozott, melyben támogatja az ATI-VIZIG tárgyi pályázatát. A közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy a fejlesztés eredményeképpen elkészülő a Magyar Állam tulajdonában és az ATI-VIZIG üzemelésében lévő szivattyútelepet, a korszerűsítési munkák kivitelezését követően (üzembe helyezés) az önkormányzat részére történő vagyonátadási eljárás lezárásáig tartó időszakban (10 éves fenntartási időszak), a művek árvízi fokozaton kívüli fenntartási és üzemelési költségeinek viselésére vonatkozóan az ATI-VIZIG-gel Üzemeltetési-Fenntartási megállapodást kössön. A közgyűlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy a pályázatban meghatározott fenntartási időszak letelte után ingyenes vagyonátadási eljárás keretében megállapodást kössön az ATI-VIZIG-gel a szivattyútelep objektum és létesítményei önkormányzati tulajdonba való átvételére és üzemeltetésére.
A fentiek alapján leszögezhető, hogy a szivattyútelep árvízi fokozaton kívüli üzemelési és fenntartási költségeit az önkormányzat magára vállalja, valamint a fenntartási időszak letelte után a szivattyútelepet az önkormányzat tulajdonjogilag átveszi a teljes körű üzemeléssel együtt. A 10 éves fenntartási időszakban az ATI-VIZIG saját költségvetésének terhére fizeti a szivattyútelepi gépész teljes bérköltségét. Árvízkor a szivattyútelep fokozatban üzemel, melynek időszakában a szivattyútelepen felmerülő összes költség védekezés terhére kerül elszámolásra.
Szeged város belterületén az elmúlt évek folyamán a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése és korszerűsítése területén jelentős előrehaladás történt. Egy-egy településrész, vagy több településrészt magába foglaló vízgyűjtő területen a további munkákat akadályozza, illetve ellehetetleníti a főbefogadók nem megfelelő teljesítőképessége, kapacitása. A Tápéi belvízöblözet területén elhelyezkedő településrészek az alábbiak:
  • Baktói városrész
  • Új-Petőfitelepi városrész
  • Nagy-Szilléri-dombi városrész
  • Petőfitelepi városrész
  • Tápéi városrész
E városrészek csapadékvizeit a Szilléri-Baktói-Fertői és Tápéi főcsatornák fogadják és vezetik a Tápéi szivattyútelephez. A vizek a fő befogadó Tisza folyóba gravitációsan, illetve szivattyúsan kerülnek elvezetésre. A Tápéi belvízöblözet vizeinek gravitációs levezetésére van lehetőség a Tápéi főcsatorna bal parti 0+076 km szelvényében lévő 1,40 m átmérőjű 75,14 m.B.f. küszöbszintű műtárgyon keresztül. A gravitációs lehetőség Szegedi vízmércén mért 240 cm 76,20 m.B.f. szintig lehetséges. E szint elérésekor a Tisza jobb parti árvízvédelmi töltés 16+623 tkm szelvényében lévő árvízvédelmi zsilipet zárni kell.
A kivitelezési munkákat kisvízi időszakra kell tervezni, és az esetleges szivattyúzási igényeket a jelenlegi szivattyúk üzemeltetésével - a provizórikusan beépített NA 1000 mm-es, a régi szívóaknához vezető csövön keresztül- kell biztosítani a Tisza folyó 76,10 m.B.f. szintet meghaladó vízállása esetén. A szivattyútelepre érkező belvizek mennyiségét a Szillér-Baktó-Fertői és a Tápéi főcsatornák vízkormányzó műtárgyainak maximális igénybevételével a lehető legkisebbre kell csökkenteni. A főcsatornák felső szakaszán összegyülekezett belvizeket a Vesszősi szivattyútelep gépeivel kell a Tiszába juttatni.

A kiviteli tervek alapján az új szívóakna megépítése után a beépített, meglévő szívóaknához vezető NA 1000 mm-es bevezető cső az I., II. (SHLICK NICKHOLSON, 1927.) szivattyúkhoz vezetheti - a rendkívüli helyzetben, a mértékadó csapadék feletti terhelés esetén - az átemelendő belvízmennyiséget.

A projekt tervezett költségvetése az alábbiak szerint alakul:
Projekt előkészítés:
(tulajdoni lapok, közbeszerzési szakértő, kiviteli- és tendertervek készítése)
36.975.000 Ft
Projekt menedzsment költsége:
(saját –ATI-VIZIG dolgozók)
4.001.015 Ft
Szakmai szolgáltatások:
(műszaki ellenőr)
10.000.000 Ft
Egyéb szolgáltatások:
(PR tevékenység, könyvvizsgáló)
6.400.000 Ft
Építési, vízépítési munkák:
(kivitelezés)
642.003.396 Ft
Mindösszesen: 699.379.411 Ft
A projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban, a kivitelezés összegében megtakarítás történt, melyet a kedvezményezett ATI-VIZIG nem csoportosíthat át és egyéb úton sem forgathat vissza a projektbe, ezért a megtakarítás összegével (bruttó: 138.248 Forinttal) csökkentve, 688.409.117,- Ft-ra módosult a támogatás összege, mely a Támogatási Szerződés 7. számú módosításával 2012. december 17-én realizálódott.
A projekt jelenlegi állása:
A Támogatási Szerződés 2010. október 18-án lépett hatályba, melynek 4.sz. módosítására 2010.08.29. napján került sor, melyben a kivitelezés és a projekt fizikai befejezésének határidői kerültek módosításra.

A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2012. szeptember 28.
A projekt fizikai megvalósulásának tervezett időpontja: 2013. december 31.

A projekt előkészítése a közbeszerzési szakértő kiválasztásával kezdődött meg. A közbeszerzési szakértővel kötött megbízási szerződés 2010. november 22-én lépett érvénybe. A projekt előkészítés munkafázisában lefolytatásra került a nyilvánosság biztosítása közbeszerzési eljárás, melynek eredményeképpen a tájékoztatási és nyilvánossági szakfeladatok ellátására a megbízási szerződés 2011. június 8-án került aláírásra. Ugyancsak lefolytatásra került a kiviteli- és tendertervek készítésére (tervező kiválasztására) a közbeszerzési eljárás, melyre a kiviteli tervezési szerződés 2011. július 4. napján lépett hatályba, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzésére, melyre a megbízási szerződés az Eurout Kft-vel 2012. március 9-én aláírásra került.

A tervezés elhúzódása miatt a végleges kiviteli terv 2012. januárjában készült el, a vízjogi létesítési engedély hosszabbításának, módosításának hatósági eljárása 2012. március 29-én sikeresen lezárult.

A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően bekövetkezett- közbeszerzési eljárások megindítását megelőző engedélyeztetési eljárások- jogszabályi előírás változások miatt (közbeszerzési eljárások előzetes engedélyeztetési előírásai, közbeszerzési megfelelőségi és minőségbiztosítási nyilatkozatok készítése) a közbeszerzési eljárások időigénye a tervezetthez képest jelentősen megnövekedett. Ennek eredményeképpen a kiviteli munkák megkezdésének várható időpontja csúszott a 2011. június 01-hez képest. Az építésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2012. július 2-án megjelent, az ajánlattételi határidő 2012. július 30. volt. 2012. július 27-én az eljárás eredményéről megszületett a döntés. A szerződéskötés 2012. szeptember 24-én megtörtént.

A kivitelezés készültségi foka 2013. június 15-én haladta meg az 50%-ot.

A kivitelezés időszaka alatt a munkaterület közelében levő étterem, iroda épület illetve kapcsolódó létesítményeik folyamatos megközelíthetőségét és működtethetőségét a kivitelező biztosítja.

A munkával érintett területen halad keresztül a Kiskőrösi és az Öregkőrösi Halászcsárdákat ellátó középnyomású, valamint az ATI-VIZIG és a leválasztott ingatlanok kisnyomású gázközmű vezetéke, melyek kiváltása 2012-ben történt meg. Épült: DN 200-as L=59,0 m és DN60-as L=90,0 m.

A szívó és szivattyúakna kivitelezése, a bennmaradó 9,00-12,00 m-es szádfal védelme mellett a talajvíz kizárásával történik. A mintegy 6,00 m mély 9,5 m*13,4 m külméretű szivattyú akna, valamint a 15,0 m hosszú 4,55 m mélységű bevezető, gereb és rávezető műtárgy beton és vasbetonszerkezetei, mintegy 80%-ban elkészültek.

A 4 db száraz beépítésű, fekvő elrendezésű szivattyú és gépészeti szerelvények beszerzése megtörtént.

Az építés időszakában - a gravitációs kivezetés zárása esetén- a Tápéi főcsatornán érkező vizek régi szivattyútelep szivattyúihoz történő elvezetését provizóriumos szivattyúállás biztosítja.

2013. március 18-án 15:00 órától a rendkívül csapadékos időjárás, és a kialakult belvízvédelmi helyzet miatt a Tápéi szivattyútelepre II. fokú belvízvédelmi fokozat lett elrendelve, mely 2013. május 15-én 16:00-tól szűnt meg. A levonuló vizek nagy mennyisége és intenzitása miatt a munkaterület elöntésre került, emiatt ebben az időszakban a betonozási munkálatok szüneteltetni kellett.

A kedvezőtlen időjárási helyzet miatt 2013. május 31. 10:00 órától 2013. június 24. 8:00 óráig újra II. fokú belvízvédelmi fokozat mellett működött a Tápéi szivattyútelep, de ebben az időszakban a kiépített provizórikus szivattyúállás kapacitása már megfelelően el tudta vezetni a levonuló belvíz mennyiséget.

Az I. rendű árvízvédelmi töltést az új nyomócső két külön ág kiépítésével keresztezi, a meglévő nyomócsőtől 7,0-7,0 m távolságra. A kivitelező az új nyomócsövek legyártását, korrózió védelmét, helyszínre történő szállítása elvégezte. A töltéskoronában elkészült a 2 db 2,00 m* 2,80 m belméretű tolózárakna, valamint a már meglévő figyelő- és ellenőrző aknák 1,5 m-rel való magasítása is megtörtént.

Az új szivattyúk vezérléséhez, automatikájához, valamint energiaellátásához, új transzformátor állomások és fogyasztók szerinti mérőhelyek kiépítése történik, melynek jelenleg az előkészítő munkálatai folynak. A telephelyen lévő EDF Démász ISZTR állomás elbontásra kerül. Helyette az EDF Démász beruházásként közcélú BHTR 20/400 állomás kerül telepítésre (DTR). Ez az állomás közcélú állomásként, az ATI-VIZIG-től független fogyasztók ellátását szolgálja majd. A DTR jelű állomás mellé az ATI-VIZIG beruházásában egy VTR jelű LHTR 20/1000 lemezházas transzformátor állomás kerül telepítésre.
A projekt tevékenységeinek ütemezése:
 Tevékenység megnevezéseKezdésBefejezés
1Projekt - előkészítés2010. I. né.2013.I. né.
2Projekt menedzsment2011. II. né.2013. IV. né.
3A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások2011. II. né.2013. IV. né.
4A projekt beruházásainak megvalósításához kacsolódó egyéb szolgáltatások2012.I. né.2013 IV. né.
5Építési, vízépítési munkák2012.III. né.2013. IV. né.
A projektgazda az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban ATI-VIZIG) 1953-ban alakult és jelenleg is központi költségvetési szervezetként működik. Az ATI-VIZIG a belügyminiszter irányítása alatt működő területi államigazgatási szerv, önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv. A jelen pályázat részét képező fejlesztések lebonyolításával és a hozzájuk tartozó tevékenységek lebonyolításával, és a fenn említett megállapodás következtében a létrejövő eredmény 10 éves fenntartásával, üzemeltetésével is a projektgazda fog foglalkozni.
A projekt címe Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem, a Tápéi szivattyútelep rekonstrukciója.
Projektgazda neve Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Projektgazda székhelye 6720 Szeged, Stefánia 4.
A projektgazda jogosultsága az ÁFA visszaigénylésére A Pályázó alanya az áfának, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan áfa levonási jog nem illeti meg.
Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
Közreműködő szervezet:
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Tel.: +36 62 561 939,
E-mail: ugyfelszolgalat@darfu.hu, web: www.darfu.huNemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti fejlesztési Ügynökség
A projekt hivatalos oldala: www.ativizig-tape.hu
Fotódokumentáció

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.Kelt: 2013.08.05
Máté-Tóth Anita
projektmenedzser