Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság              

 
Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása

DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007
Magyarország és ezen belül a Homokhátság térségét kiemelten sújtják a vízbő és a vízhiányos időszakok és ezek káros következményei. Az éghajlatváltozással foglalkozó kutatások és a témában megtartott szakmai fórumok állítják, hogy a szélsőséges vízháztartási helyzetek gyakorisága növekszik, ezért a belvízveszélyes területeken a belvizek gyakoribbá válnak, ugyanakkor az aszályos területeken az aszályok gyakorisága mellett azok erősségének és tartósságának fokozódására kell számítani.

Új Széchenyi Terv
Ennek a komplex vízgazdálkodási problémának a megoldása, kezelése érdekében az eddigi gyakorlatokat szükséges átgondolni, az eddigi „belvízi”, illetve „aszálycsökkentési” beavatkozásokat az új eredményekkel és az új igényekkel összehangolni. Az ilyen területek esetében a komplex eszközrendszer alkalmazása az elvárás a hazai és a nemzetközi szakmai elvek szerint.

A tervezési terület tekintetében a belvízi elvezetéssel kapcsolatos intézkedések szervesen kapcsolódnak össze az aszály-kezelési intézkedésekkel.

Az projekt által közvetlenül érintett térség a szegedi kistérség, ezen belül Szeged-Kiskundorozsma, Domaszék és Szatymaz települések, melyek összlakossága: 20.500 fő.

A projekt a 37. számú Algyői belvízrendszer belvízelvezető főművét érintik.

Az Algyői belvízrendszer területe 937,4 km2, fő vízfolyása a kettős működésű Algyői-főcsatorna, melynek elsőrendű feladata a kapcsolódó nyolc öblözet vízgyűjtő területén keletkező és összegyülekező vizek befogadása és elvezetése, valamint öntözővíz és halastavakat kiszolgáló vízpótlás biztosítása. A főcsatorna befogadója a 7,8 m3/s teljesítményű Algyői szivattyútelepen keresztül a Tisza folyó. A projekt közvetlen hatásterülete a (vízgyűjtőterület) a 39/4 sz. Matyér-Subasai öblözet és a 37/3 sz. Fehértó-Majsai öblözet, melyek összterülete 417,1 km2.

Az öblözetekhez Szatymaz (4300 fő), Domaszék (4800 fő), Szeged-Kiskundorozsma (11400 fő) belterületei tartoznak. A hatásterületen a közvetve érintett csatornák teljes hossza 72 012 fm.

A 11.01. sz. Algyő-Tápé-Gyála-Köröséri belvízvédelmi szakaszon 1966-2010. közötti időszakban az alábbi jelentősebb elöntések alakultak ki:
Elöntés éveElöntés mértéke [ha]
196623 900
197012 600
19714700
19744050
197523 200
199912 000
200011 700
20055900
20065050
201012 000
Az 1999., 2000., 2001. 2010. évi belvízvédekezések alkalmával a területen jelentős belvízi elöntések keletkeztek. A főcsatornákon 90-100%-os teltségek alakultak ki. A fenntartási munkák hiánya miatt a vízszállító képesség csökkent, az elöntési kockázatok jelentősen nőttek.

A projekt elsődleges célja a térség belvízi biztonságának előírt szintre történő helyreállítása, fejlesztése, továbbá a regionális jellegű vízelvezetési hálózat fejlesztése, a vízkárelhárítás biztonságának növelése és a „jó ökológiai potenciál” elérése, amely a hatékony vízgazdálkodás alapja, összhangban az EU Víz Keretirányelvével.

A projekt megvalósulásával a belvízi elöntés kockázata kb. 30%-al csökken, és lehetővé válik a tervezett települési/városi fejlesztések megvalósítása. A fejlesztés következtében a közvetlenül érintett településrészek csapadékvíz elvezetése javul, a megfelelő szivattyúkapacitás kiépítésével a keletkezett belvíz biztonságosan és rövid időn belül levezethető.

A projekt vízpótlást megvalósító elemei fogják megteremteni a térségben jelenleg tapasztalt rendkívüli vízhiány mérsékléséhez szükséges vízmennyiséget. A vízpótlási elemek segítségével a jelenlegi vízhálózat funkcionális és üzemrendi módosításával az aszályos időszakokban lehetőség nyílik a természeti környezeti elemek vízigényének kielégítésére.


Projekt célok:
 1. Külterületen lévő belvízelvezető főművi csatornák, műtárgyak, átemelőtelepek felújítása, korszerűsítése.
 2. Belvízzel való gazdálkodás fejlesztése (térségi vízvisszatartás, vízpótlás, vízátvezetés, meder rehabilitáció, medertározás, zsilip felújítása, mederkotrás, partrehabilitáció, vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgyak építése, területrendezés, vízleadó útvonal kiépítése, vízszintszabályozó és vízkormányzó műtárgyak építése, üzemeltetési infrastruktúra fejlesztése).
Számszerűsíthető eredmények:
 1. Felújítandó csatornák hossza: 5720 fm
 2. A projekt keretében belvízkároktól megvédett lakosság: 20 500 fő
 3. A projekt keretében belvízkároktól megvédett terület nagysága: 600 ha
 4. Belvízkároktól megvédett települések száma: 3 db
Tevékenységek:
 1. Algyői-főcsatorna meder és partrendezése (11 + 230-16 + 950 cskm szelvények között)
 2. Vízkormányzó műtárgy építése a meglévő Dorozsmai átemelő telepnél
 3. Domaszéki 2. sz. átemelő építése. A szivattyútelep kapacitása: 1,5 m3/s.
  A tervezett szivattyútelep az alábbi előnyökkel rendelkezik:
  • energiatakarékos
  • automata üzemű
  • fenntartása költségtakarékos
  • fel- és levonulási költséget nem igényel
  • téli időszakban is üzemeltethető
A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31.
A támogatás összege: 674.882.421 Ft.
A támogatás intenzitása: 100 %

A megvalósításba bevonandó szervezetek:
 • A projekt megvalósítását az ATI-VIZIG koordinálja, aki képes integrálni azokat a partnereket, amelyek a fejlesztés eddigi kidolgozásában is részt vettek.
A projekt megvalósításával a fejlesztési területeken keletkező többlet csapadékvizek elvezetése megoldottá válik. Ehhez szükséges az Algyői főcsatorna 11+224–16+950 szelvényei közötti korszerűsítése. Az új 1,5 m3/s kapacitású Domaszéki szivattyútelep, illetve a Dorozsmai átemelőnél létesítendő vízkormányzó zárószerkezet megépítése esetén lehetőség nyílik az esetleges nagy csapadékok idején keletkező vizek elvezetésére. Ezen kívül igen fontos tényező, hogy az így magvalósításra kerülő projektelemek segítségével szintén lehetőség nyílik a térségben jelentkező vízhiány pótlására is.

A projekt eredményeként létrehozott, felújított művek üzemeltetését, karbantartását az Igazgatóság végzi a fenntartási időszak végéig.


A projekt jelenlegi állása:

A Támogatási Szerződés 2011. május 13-án lépett hatályba, melynek 5. számú módosítására 2012.10.15. napján került sor, melyben a projekt megvalósításának kezdete került módosításra.
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012. december 21.
A projekt fizikai megvalósulásának tervezett időpontja: 2013. december 31.

A projekt előkészítése a közbeszerzési szakértő kiválasztásával kezdődött meg. A közbeszerzési szakértővel kötött megbízási szerződés 2011. április 7-én lépett érvénybe. A projekt előkészítés munkafázisában lefolytatásra került a nyilvánosság biztosítása közbeszerzési eljárás, melynek eredményeképpen a tájékoztatási és nyilvánossági szakfeladatok ellátására a megbízási szerződés 2012. január 18-án került aláírásra. A kiviteli tervek elkészítése előtt, műszaki ellenőri szolgáltatás került beszerzésre, melyre a megbízási szerződés a KÖMI Kft-vel 2012. május 14-én aláírásra került.

A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően bekövetkezett- közbeszerzési eljárások megindítását megelőző engedélyeztetési eljárások- jogszabályi előírás változások miatt (közbeszerzési eljárások előzetes engedélyeztetési előírásai, közbeszerzési megfelelőségi és minőségbiztosítási nyilatkozatok készítése) a közbeszerzési eljárások időigénye a tervezetthez képest jelentősen megnövekedett. Ennek eredményeképpen a kiviteli munkák megkezdésének várható időpontja csúszott a 2011. november 01-hez képest. Az építésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2012. október 8-án megjelent. 2012. november 21-én az eljárás eredményéről megszületett a döntés. A szerződéskötés 2012. december 19-én megtörtént.

Algyői főcsatorna rekonstrukciója:
Az Algyői főcsatornán bozót és cserjeirtási munkák, fakivágások megtörténtek és a kotrópálya elkészült 1+250-16+950 cskm között teljes mértékben. Az elvégzett földmunkák közül a legjelentősebb és speciális gépi hátteret igénylő tevékenység a bennmaradó HDPE fólia –lemez- résfal építése volt, amely ugyancsak 100%-osan megvalósult. A főcsatornán a mederrendezési, és töltésépítési munkák fokozatosan haladnak.

Domaszéki Szivattyútelep:
A Domaszéki szivattyútelepen irtási munkák elkészültek. Fák kitermelése, bozótirtással történt 1.200 m2 területen. Ezen kívül gépészeti és villamos munkákhoz kapcsolódó tevékenységek történtek. Csővezetékek beszerzése, előkészítése, korrózióvédelmi munkái folytak 86,0 m hosszban. Szivattyú bevezető idomok (2 db) lakatos munkái elkészültek, az idomok beszerelésre alkalmas szerkezetkész állapotúak. 0,4 KV-os kapcsolószekrény összeszerelése jelentős készültségi állapotú. A szádfalazási munkák teljes mértékben megvalósultak. Átsajtolásra került a közút alatti 700-as védőcső. Elkészült a szivattyúakna vízalatti betonozása is. A szerelvények beszerzése megtörtént.

Dorozsmai tiltós vízszintszabályzó műtárgy
A Dorozsmai tiltós vízszintszabályozós műtárgy területen irtási és betonozási munkákat végezett a kivitelező, valamint gépészeti munkák folytak. A fák kitermelése, bozótirtással 675 m2 területen történt meg. Az előre gyártott beton és vasbeton szerkezetek közül a keretelemek 18 m mennyiségben elkészültek, melyek összeépítése is elkészült. A helyszínen készítendő beton műtárgyak közül a tolózárakna beton munkái és az előfejek 100 %-os készültségűek. Csővezetékek és karimák beszerzése, előkészítése, korrózióvédelmi munkái történtek 68,0 m hosszon. A tolózárak, karimák, szerelési közdarabok, végcsappantyúk, visszacsapó szelepek beszerzése, beépítése, korrózióvédelmi munkái szintén megtörténtek.


A projekt tevékenységeinek ütemezése:
Ssz Tevékenység megnevezése Kezdés Befejezés
1.Projekt előkészítés2008.4.negyedév2012.4.negyedév
2.Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése2011.2.negyedév2011.2.negyedév
3.Projektmenedzsment2010. 3.negyedév2013.4.negyedév
5.Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) munkálatok2012.4.negyedév2013.4.negyedév
6.A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei2012. 2.negyedév2013.4.negyedév
7.A projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások2011.1.negyedév2013.4.negyedév
A projektgazda az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban ATI-VIZIG) 1953-ban alakult és jelenleg is központi költségvetési szervezetként működik. Az ATI-VIZIG a belügyminiszter irányítása alatt működő területi államigazgatási szerv, önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv. A jelen pályázat részét képező fejlesztések lebonyolításával és a hozzájuk tartozó tevékenységek lebonyolításával, és a fenn említett megállapodás következtében a létrejövő eredmény 10 éves fenntartásával, üzemeltetésével is a projektgazda fog foglalkozni.
A projekt címeAlgyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása
Projektgazda neveAlsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Projektgazda székhelye6720 Szeged, Stefánia 4.
A projektgazda jogosultsága az ÁFA visszaigényléséreA Pályázó alanya az áfának, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan áfa levonási jog nem illeti meg.
Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
Közreműködő szervezet:
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Tel.: +36 62 561 939,
E-mail: ugyfelszolgalat@darfu.hu, web: www.darfu.huNemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti fejlesztési ÜgynökségFotódokumentáció

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Munkakezdés előtt

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Kivitelezés

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page. 
Kapcsolódó cikkek:


A projekt hivatalos honlapja: www.ativizig-algyo.hu
Kelt: 2013.01.31
Frissítve: 2013.09.25
Fiala Károly
projektmenedzser